Ochrana osobných údajov

Na účely ochrany osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje predávajúci, uvedené v úvode týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo dopytov môžete predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
⦁    Plnenie predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy na tovar, a to najmä objednanie a dodanie tovaru; poskytovanie informácií o stave objednávky a poradenstva k dodanému tovaru, spôsobu použitia, údržby a pod; vybavovanie reklamácií; pripomínanie servisných intervalov tovaru a poskytnutie záručného servisu a ďalšie s tým súvisiace úkony.

Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy s Vami.
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa, Vaše telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie (číslo účtu v prípade nutnosti vrátenia platby), prípadne údaje z občianskeho preukazu na účely identifikácie zmluvnej strany. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.
Vaše osobné údaje sú uchovávané počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru. Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované podľa a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.

⦁    Vedenie predpísanej evidencie (plnenie daňových povinností, vedenie účtovníctva a pod.)

Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa.
Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.

⦁    Zasielanie informácií o aktuálnych reklamných ponukách (tzv. newsletter) formou priameho marketingu najmä zasielaní informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, v prípade ak ste ho udelili pri zadávaní objednávky, alebo ste nás požiadali iným spôsobom (písomne, faxom, sms, prípadne prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu).

Predávajúci o Vás v tomto prípade spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje sú uchovávané počas 2 rokov od udelenia súhlasu, až do jeho odvolania, pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie súhlasu na ďalšie obdobie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

⦁    Zobrazovanie aktuálnych informácií na webových stránkach, najmä zobrazovanie Vami preferovaných nastavení našej stránky a tiež na doplnkové služby ako sú poskytovanie informácií o dostupných servisoch a predajcoch záhradnej techniky.

Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, ktorý ste udelili používaním webových stránok nášho internetového obchodu, prípadne potvrdením tlačidla súhlasím so spracúvaním osobných údajov na webovej stránke.

Vaše osobné údaje sú spracúvané len počas používania webových stránok a sú uchovávané a následne likvidované najneskôr do 30 dní od poslednej návštevy webovej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V prípade ak nemáte záujem poskytovať tieto údaje, odporúčame Vám pravidelne mazať súbory cookies z Vášho prehliadača, resp. zakázať ich ukladanie.

Dotknutou osobou ste Vy (fyzická osoba) ako zákazník predávajúceho. Právnické osoby nie sú nositeľmi osobných údajov a v takom prípade je dotknutou osobou ten, kto koná v mene právnickej osoby.
Príjemcom osobných údajov sú tieto osoby:
⦁    výrobca tovaru,
⦁    partner z predajnej siete, v prípade ak ste si vybrali osobné prevzatie tovaru,
⦁    kuriérska spoločnosť, ktorá Vám tovar dodáva.
⦁    Splátková spoločnosť,
⦁    Súdy, orgány verejnej správy a iné osoby, ktorým sú údaje sprístupnené na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Aktuálny zoznam výrobcov, partnerov z predajnej siete, a kuriérskych spoločností a splátkových spoločností nájdete na webovej stránke internetového obchodu.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako osoba, ktorej údaje sa spracúvajú tieto práva:
⦁    Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a rozsah týchto osobných údajov spolu s informáciami  uvedenými v tomto poučení.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne osobné údaje, a aby doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
⦁    Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa  získavali alebo inak spracúvali.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
⦁    napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
⦁    spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
⦁    Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
⦁    Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa.
⦁    Právo  podať  sťažnosť  na  Úrade  pre  ochranu  osobných  údajov,  ak  sa  domnievate,  že  spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
⦁    Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
⦁    Ak osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja  pochádzajú  Vaše  osobné  údaje,  prípadne  informácie  o tom,  či  údaje  pochádzajú  z verejne prístupných zdrojov osobných údajov.
⦁    Vaše práva môžete uplatniť písomne na horeuvedených kontaktoch prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v elektronickej forme, na nevyhnutný čas však môže byť vyhotovený listinný dokument, ktorý však je po splnení účelu zlikvidovaný predpísaným spôsobom. Vaše osobné údaje sú uschované na bezpečnom mieste tak, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k nim, pričom servery sú zabezpečené a nachádzajú sa vždy v rámci krajín, o ktorých Komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Po splnení účelu a po uplynutí doby sú Vaše osobné údaje predpísaným spôsobom likvidované.

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované.

Viac informácií k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete tu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; Európskej únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ale aj metodické usmernenia a odporúčania dozorových orgánov (Úrad na ochranu osobných údajov SR a iné).